Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης Βίας και Παρενόχλησης

Choose

FREZYDERM
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Ν 4808/2021)   

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Η προστασία της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας κάθε εργαζομένης και εργαζομένου της FREZYDERM είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρείας, ως αυτονόητη εκδήλωση του σεβασμού της προς ένα θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα τους και ως αυτονόητη συνθήκη και λειτουργία των εταιρικών αξιών εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Προκειμένου λοιπόν οι χώροι εργασίας μας να εξασφαλίζουν αυτόν ακριβώς τον αδιάκριτο και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε γυναίκας ή άνδρα εργαζομένου (ανεξαρτήτως σεξουαλικών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών, πολιτικών πεποιθήσεων), ώστε ο χώρος εργασίας του καθενός να συνιστά ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για την εργασιακή ζωή, επιτυχία και εξέλιξη του (με ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης), η FREZYDERM έχει υιοθετήσει την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 4808/2021 (και της επικυρωμένης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190/2021 ΔΟΕ) και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών αποφάσεων, σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, Η Πολιτική αυτή ισχύει παράλληλα με όλες τις λοιπές Πολιτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και συλλειτουργεί συμπληρωματικά των εταιρικών αξιών μας. Βασική αρχή της Πολιτικής είναι πως δεν είναι ανεκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορές και περιστατικά βίας και παρενόχλησης, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο, στον εργασιακό χώρο, γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική και ψυχική υγεία αλλά και το δικαίωμα του άλλου στην εργασία και στην εξασφάλιση της διαβίωσης του. Σκοπός της Πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών καθώς και κάθε βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν, προκειμένου να εδραιωθεί ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο να σέβεται και να διασφαλίζει αδιάκριτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής της Παρούσας εντάσσεται η Διοίκηση καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που συνδέεται με την FREZYDERM, ιδίως με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), με σύμβαση δανεισμού και διάθεσης προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης (δεδομένου ότι το διευθυντικό δικαίωμα ασκείται από τον έμμεσο εργοδότη), με σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με έμμισθη εντολή, με σύμβαση μαθητείας, οι απασχολούμενοι και προστιθέντες τρίτων παρόχων υπηρεσιών, άτομα υποψήφια προς πρόσληψη και άτομα των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει, καθώς και άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την εταιρεία.

3. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως χώρος εργασίας νοείται το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων), στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα περιστατικά διάκρισης, βίας και παρενόχλησης, όπως οι πάσης φύσεως εργασιακοί χώροι (γραφεία, εργοστάσια, χώροι αποθήκευσης, χώροι τρίτων που εξυπηρετούν τις εταιρικές ανάγκες και τις επισκέπτονται ή ασκούν τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι της FREZYDERM), τα εταιρικά οχήματα για την μετακίνηση προσωπικού ή εμπορευμάτων, οι χώροι επίσκεψης ή διαμονής των εργαζομένων στα πλαίσια των καθηκόντων και των επαγγελματικών ταξιδιών τους (χώροι πελατών, ξενοδοχεία, εστιατόρια) και γενικώς οι χώροι όπου τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική παρέχουν την εργασία ή τις υπηρεσίες τους, λαμβάνουν την αμοιβή του, εκπαιδεύονται, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία τους, κάνουν διάλειμμα ή αναπαύονται καθώς και οι χώροι ατομικής υγιεινής και φροντίδας. Ως χώρος εργασίας νοείται και ο ψηφιακός χώρος (μέσω τεχνολογιών πληροφορικής) στον οποίο το πρόσωπο συμμετέχει (με φωνή ή και εικόνα) ή αλληλεπιδρά (με οπτικά ή γραπτά μηνύματα) για τις ανάγκες της επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα (πχ τηλεδιασκέψεις και διαπραγματεύσεις, εκπαίδευση, ηλεκτρονικές πωλήσεις), ανεξαρτήτως του τρόπου και του μέσου επικοινωνίας (πχ κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, ηλεκτρονικός υπολογιστής) και της κυριότητας αυτού (εταιρικού ή διόκτητου).

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
Απαγορεύονται ρητώς οι κάτωθι συμπεριφορές, όπως ορίζονται στον νόμο και στο παρόν:

(Α) ΔΙΑΚΡΙΣΗ νοείται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων και κοσμοθεωρίας, πολιτικών φρονημάτων, αναπηρίας ή κατάστασης υγείας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

(Β) ΒΙΑ και ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ συνιστούν οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη. Τέτοιες συμπεριφορές είναι, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η επαπειλούμενη ή πραγματική σωματική βία / ο φυσικός ή διαδικτυακός εκφοβισμός / η καταπίεση / η καταδίωξη / η επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά που προκαλεί εύλογα φόβο στον αποδέκτη της / η λεκτική εχθρότητα / οι απροκάλυπτες απειλές είτε στρέφονται κατά εννόμων αγαθών του αποδέκτη τους ή των μελών της οικογένειας του είτε σχετίζονται με τη θέση και τις συνθήκες εργασίας / τα προσβλητικά σχόλια ή αστεία που αφορούν άλλο άτομο / τα υπεροπτικά, μειωτικά και υποτιμητικά σχόλια / οι πράξεις αντιποίνων / η ενδοοικογενειακή βία που μεταδίδεται στον χώρο εργασίας / οι βωμολοχίες και απευθυνόμενες ύβρεις δημόσια ή κατ’ ιδίαν / η υπονόμευση ή δημιουργία εμποδίων στην εργασία του άλλου / η υποτίμηση ή γελιοποίηση του ατόμου ή των ικανοτήτων του (είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους) / τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου / η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής / ο αδικαιολόγητος αποκλεισμός από εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό (ώστε να προκαλείται εύλογα στον αποκλεισθέντα το αίσθημα του ανεπιθύμητου) / τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, sms, επιστολές και τηλεφωνήματα. Μορφή τέτοιας βίας και παρενόχλησης αποτελεί και το λεγόμενο “bullying”, ήτοι προσβλητική, εκφοβιστική και κακόβουλη συμπεριφορά που περιλαμβάνει κατάχρηση δύναμης (ως δύναμη δεν νοείται μόνο η κατοχή θέσης εξουσίας αλλά και η υπεροχή σε φυσική δύναμη ή η ικανότητα επιβολής μέσω πίεσης ή φόβου).

(Γ) ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ συνιστούν επίσης οι μορφές συμπεριφοράς, ακόμα και εάν δεν συνιστούν διάκριση, που για οποιονδήποτε λόγο (πχ λόγω φύλλου ή θρησκείας), έχουν ως σκοπό (δηλαδή γίνονται με πρόθεση) ή αποτέλεσμα (δηλαδή επιφέρουν τη συγκεκριμένη συνέπεια, ανεξαρτήτως της πρόθεσης του δράστη) την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Τέτοια απαγορευτική παρενόχληση μπορεί να συνιστούν ιδίως: (γα) η λεκτική παρενόχληση (ιδίως τα υβριστικά και προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια ή κατηγορίες ή κοροϊδίες, άστοχη και κακόπιστη κριτική, κυκλοφορία κουτσομπολιών ή αρνητικών φημών, έμμεσες προσβολές μέσω γενικευμένων χαρακτηρισμών ή υπονοούμενων, τα ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, η χρήση προσβλητικής γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου που προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, οι επίμονες και αδιάκριτες ερωτήσεις για την ηλικία, την υγεία ή την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση (πχ το είδος του γάμου ή το σύμφωνο συμβίωσης), την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την προσωπική ζωή, τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές επιλογές, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη φυλή ή την εθνικότητά του, (γβ) σωματική παρενόχληση (ιδίως μη επιτρεπόμενα αγγίγματα και χειρονομίες, παρεμπόδιση ή φυσική παρεμβολής στην εργασία ή την κίνηση του εργαζομένου), (γγ) οπτικές μορφές παρενόχλησης (π.χ. αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή σχέδια που είναι υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τον νόμο), (γδ) αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για την περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές παρενόχλησης ή για τη συνεργασία στη διερεύνηση περιστατικού παρενόχλησης.

(Δ) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ συνιστούν οι μορφές τέτοιας συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου. Ειδικότερα, ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές χάρες και κάθε άλλη ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική πράξη σεξουαλικής φύσης. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί από ένα άτομο οποιουδήποτε φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και περιλαμβάνει την παρενόχληση ενός ατόμου οποιουδήποτε φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι: (δα) η προσφορά παροχών, πχ προαγωγή ή μισθολογική αύξηση, ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στον χώρο εργασίας, (δβ) η αντεκδίκηση ή απειλή για αντίποινα μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων, (δγ) η οπτική συμπεριφορά όπως άσεμνες χειρονομίες, προβολή και αποστολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών και υλικών ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής (πχ e-mail, φωνητικό mail, sms βιβλία, αρχεία, φωτογραφίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ), γελοιογραφίες ή αφίσες, ή οποιοδήποτε υλικό με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς, επίμονα ή λάγνα βλέμματα, (δε) η λεκτική συμπεριφορά όπως υποτιμητικά σχόλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, χρήση σεξουαλικής «γλώσσας» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου, και οι προφορικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή προτάσεις και προσκλήσεις για ραντεβού ή σεξουαλική επαφή, (δστ) η λεκτική κατάχρηση σεξουαλικής φύσης όπως σεξουαλικά σχόλια και κριτικές για το σώμα ενός ατόμου, χρήση σεξουαλικά υποτιμητικών σχολίων στην περιγραφή ενός ατόμου, σεξουαλικά υπαινικτικά ή άσεμνα σχόλια σε συζήτηση, γράμματα, προσκλήσεις, σημειώσεις ή λοιπά σχόλια, επίθετα, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή (δζ) η σωματική επαφή όπως αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης, σφυρίγματα, χτυπήματα, χάδια, φιλιά, αρπάγματα, σπρωξίματα κλπ.

(Ε) ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ αποτελούν όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα μέσα στην οικογένεια ή το σπίτι, ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων και ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με το θύμα. Η ενδοοικογενειακή βία που διεξάγεται στον χώρο εργασίας (πχ μέσω της σωματικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της καταδίωξης ή παρακολούθησης από νυν ή πρώην συντρόφους), αποτελεί σοβαρή μορφή βίας στον χώρο εργασίας. Απαγορευμένες πράξεις ενδοοικογενειακής συνιστούν επίσης οι συμπεριφορές που διαπράττονται από ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με τα θύματα της βίας (ή σε καθεστώς τηλεργασίας και ασκούνται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας), οι οποίοι έχουν (ή είχαν στο παρελθόν) στενές σχέσεις.

(ΣΤ) ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗ. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή τρίτο (ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενο με αυτούς) όπως προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης επισείει σοβαρές εργασιακές συνέπειες. Επίσης, απαγορεύεται στα θύματα τέτοιων συμπεριφορών ή σε τρίτους (πχ συγγενείς τους) να προβούν προς τους δράστες αυτών των συμπεριφορών σε πράξεις αντεκδίκησης που συνιστούν αυτές με τη σειρά τους πράξεις παράνομες ή αντίθετες με τα εργασιακά τους καθήκοντα (πχ αυτοδικία, σαμποτάζ της εργασίας του δράστη ,), εξαιρουμένης φυσικά της νόμιμης άμυνας και της άσκησης όλων των νόμιμων δικαιωμάτων τους (μήνυση, αγωγή, αναφορά σε ελεγκτικές αρχές, εσωτερική αναφορά κλπ).  

5. ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΔΕΝ αποτελεί περιστατικό διάκρισης, βίας ή παρενόχλησης η συμπεριφορά που δεν εμπεριέχει κάποιο από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου  αλλά εμπίπτει στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος (της διοίκησης και των προϊσταμένων) ή αποτελεί εύλογη και αναμενόμενη ενδοεργασιακή συμπεριφορά και πρακτική ή κοινωνική συνθήκη ή προβλέπεται από διάταξη νόμου, όπως: (α) η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης και η απαίτηση προσφοράς των υπηρεσιών και των καθηκόντων του, όπως υποχρεούται από τη σύμβαση και τα νόμιμα ήθη, έθιμα και εργασιακές πρακτικές της συγκεκριμένης εργασίας ή της επιχείρησης, (β) η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης, (γ) η ανάθεση εργασιών και η παροχή καθοδήγησης και οδηγιών, (δ) το αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών, (ε) η έγκριση ή άρνηση άδειας (στ) το αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, (ζ) η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου, (η) η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας, (θ) η εύλογη, καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική περί της απόδοσης ή της συμπεριφοράς εργαζόμενου και οι λογικές κατευθύνσεις για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας του, (ι) οι γενικώς αποδεκτές κοινωνικές συναδελφικές σχέσεις καθώς και οι αστεϊσμοί, φιλοφρονήσεις, σχόλια, κριτικές και γενικότερα συμπεριφορές που γίνονται αποδεκτές από αμφότερα τα μέρη ως μη προσβάλλουσες την αξιοπρέπεια, την τιμή, την προσωπικότητα και εν γένει τα έννομα αγαθά του αποδέκτη τους.

6. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Η FREZYDERM εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, προσιτού και φιλικού, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και της Διοίκησης να διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση. Η εταιρεία επιδιώκει τις καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της και ενθαρρύνει τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος όπου ο, άνευ διακρίσεων και προϋποθέσεων, σεβασμός στην αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του κάθε προσώπου είναι βασική αξία. Η FREZYDERM δηλώνει ρητώς τη μηδενική ανοχή της σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο εναντίον άλλου εργαζομένου, από προϊστάμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο νοείται ως εργοδότης, από πελάτη, επισκέπτη, προμηθευτή και οποιονδήποτε τρίτο. Δεσμεύεται δε να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεσμεύεται επίσης να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών, τουναντίον να διευκολύνει κάθε εσωτερική διερεύνηση και να συνδράμει κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης, που γίνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, και να τους παρέχει πρόσβαση στα συλλεγέντα στοιχεία. Δεσμεύεται ότι θα τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων (13 Ν. 4808/2021) και τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος ή τρίτος που ασκεί τέτοια απαγορευμένη συμπεριφορά, θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.

7. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα και κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας με σκοπό, αφενός την προστασία της απασχόλησης και αφετέρου την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών και μορφών συμπεριφοράς. Για την καταπολέμηση τέτοιων συμπεριφορών, η FREZYDERM έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών, με την εγκατάσταση ειδικών διαύλων υποβολής αναφορών και τη δημιουργία ενός πλέγματος Πολιτικής και διαδικασιών (οράτε Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών & Αποκαλύψεων Ν.4990/2022), με τις οποίες μεριμνά τόσο για την πρόληψη όσο και την επίλυση ζητημάτων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών, ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αναφέρει/καταγγείλει, επώνυμα ή ανώνυμα, περιστατικά και συμπεριφορές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, προκειμένου να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον των προβλεπόμενων στην Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών ενεργειών, η εταιρεία:

(α) παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της, σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, τη διαχείριση αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το σύνολο του προσωπικού, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα (πχ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κτλ) και να διασφαλίσει πως όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές και τη δυνατότητα τους να αναζητήσουν βοήθεια ή να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η εταιρεία μπορεί να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων, να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εκπροσώπους δημοσίων αρχών και εθελοντικών οργανώσεων καθώς και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στελεχών της σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, (β) συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας (ή και με άλλους επιστήμονες, κατά περίπτωση), ώστε να εκτιμάται ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων συμπεριφορών και να καθίσταται δυνατή η αποτροπή τους, (γ) επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει τα αναγκαία πειθαρχικά μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, επιβάλλοντας τις αναγκαίες και κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς (από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο), ήτοι λαμβάνει τα απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά (πχ σύσταση συμμόρφωσης, αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμα και καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας), (δ) σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων συμπεριφορών από δανειζόμενο εργαζόμενο ή προσωρινώς απασχολούμενο, η εταιρεία θα διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο και στον άμεσο εργοδότη (ΕΠΑ), καθώς η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας παραμένει στον άμεσο εργοδότη, διέπεται από το δικό του πλαίσιο και δεν μεταβιβάζεται με τη σύμβαση παραχώρησής του στον έμμεσο εργοδότη, (ε) ενθαρρύνει τους εργαζομένους και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες, (στ) διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο, (ζ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, εάν αυτά απαιτούνται, ανά χώρο εργασίας και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του (πχ βελτίωση φωτισμού σε κλειστούς χώρους, καθαριότητα, διευκόλυνση πρόσβασης και κίνησης, επίβλεψη και ασφάλεια με ηλεκτρονικά μέσα, καθοδήγηση και υποστήριξη), (η) προβαίνει  σε όλες τις δυνατές ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (πχ αλλαγή ωραρίου, εργασία σε μη απομονωμένο χώρο), με σκοπό την υποστήριξή του θύματος βίας και ενδοοικογενειακής βίας στην εκτέλεση της εργασίας του και την ομαλή επανένταξή του μετά από περιστατικά, (θ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές και τους παρέχει οιαδήποτε αναγκαία βοήθεια και αρωγή, καθώς και τα στοιχεία που τυχόν διαθέτει ή έχει συλλέξει κατά τις διαδικασίες εσωτερικής διερεύνησης, ώστε να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η FREZYDERM θα προβεί σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία των εργαζομένων, η ιεραρχία, η θέση, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης των εργαζομένων. Επίσης, θα εκτιμηθούν και κίνδυνοι που μπορεί να αφορούν σε ειδικές ομάδες εργαζομένων της (πχ νεοπροσληφθέντες). Θα ενσωματώσει τις σχετικές παραμέτρους στη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, καθώς και στις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας προκειμένου να περιορίζει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και να παρέχει ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας στους εργαζόμενους, ο οποίος Ιατρός θα μπορεί και αυτός να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα δικαιώματα και τη διαδικασία υποβολής επώνυμων και ανώνυμων αναφορών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Είναι αυτονόητο πως κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αποκρούσει και να μην ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, από οποιονδήποτε και εάν εκδηλώνονται. Έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν ο τελευταίος δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη και την ασφάλεια του προσώπου, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών εργαζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον ΥΠΠΑ εγγράφως, αναφέροντας με ακρίβεια το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του περί του επικείμενου σοβαρού κινδύνου για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευγένεια, να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς ή παρενοχλήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής και έμφυλης βίας), δυσμενών διακρίσεων και εκφοβισμού, να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης απαγορευμένης συμπεριφοράς (στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, σύμφωνα με την οικεία Πολιτική, ή άτυπα και άμεσα στον προϊστάμενο του, κατ’ επιλογή του) στον χώρο της εργασίας χωρίς να θυματοποιηθεί ή να υποστεί οποιαδήποτε άλλη δυσμενή συνέπεια ή αντίποινο. Σε κάθε περίπτωση, ο θιγόμενος δύναται, οποτεδήποτε, ακόμα και εάν έχει εκκινήσει διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και σε οποιαδήποτε φάση τους, να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές (πχ Επιθεώρηση Εργασίας) και στα αρμόδια δικαστήρια, κατ’ απόλυτο δικαίωμα του και γενικώς να ασκεί, ανεξάρτητα, κάθε δικαίωμα που του παρέχουν οι κείμενες διατάξεις.

Κάθε εργαζόμενος υποχρεούται  να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και όλες τις εφαρμοζόμενες και ισχύουσες διαδικασίες με σκοπό τόσο την προσωπική του προστασία, όσο και των λοιπών απασχολούμενων στην εταιρεία, να επιδεικνύει υγιή πρότυπα συμπεριφοράς και σεβασμού έναντι όλων (και ιδίως έναντι εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες), να ανακοινώνει άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης (στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, σύμφωνα με την οικεία Πολιτική ή στον προϊστάμενο του), να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας, η οποία έχει τυχόν υποβληθεί, να συμμετέχει σε δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρείας σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης

Ειδικά, οι Διευθυντές και προϊστάμενοι της εταιρείας οφείλουν επιπλέον να μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, να διαμορφώνουν κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς στον τομέα ευθύνης τους, να μην προβαίνουν οι ίδιοι στην εκδήλωση ανεπιθύμητων και απαγορευμένων συμπεριφορών, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση τυχόν εκδήλωσης μίας απαγορευμένης συμπεριφοράς, να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους προκειμένου αυτοί να αναφέρουν τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους, να ενημερώνουν άμεσα την Διοίκηση της εταιρείας για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης που έλαβαν χώρα στον τομέα ευθύνης τους. Έχουν υποχρέωση να αφουγκράζονται και να ελέγχουν για τυχόν σχετικά περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του πεδίου αρμοδιότητας τους, ενώ οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να διατηρούν μία καλή επικοινωνία με τους υφισταμένους τους.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, είναι σκόπιμο οι εργαζόμενοι να: (α) επιδιώκουν την ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση τους σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τη βία και την παρενόχληση και τους μηχανισμούς προστασίας, η εταιρεία μπορεί να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, (β) συμμετέχουν σε εξωεταιρικές ή ενδοεταιρικές δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, προκαταλήψεων και δυσμενών διακρίσεων, (γ) είναι ευαισθητοποιημένοι, καλόπιστοι και προσεκτικοί, ώστε να διορθώνουν μόνοι τους τη συμπεριφορά τους, όταν αντιλαμβάνονται ότι ενοχλεί ή προσβάλει κάποιον συνάδελφο ή συνεργάτη, ακόμα και εάν δεν είναι αυτή η πρόθεση τους, (δ) καθορίζουν τα ατομικά τους όρια στους γύρω τους και δεν διστάζουν να αποκρούουν και αντιδρούν σε παραβατικές συμπεριφορές, αντιμετωπίζοντας τις ψύχραιμα και αποφασιστικά, (ε) μην αγνοούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, (στ) μην αισθάνονται άβολα, ντρέπονται ή κατηγορούν τον εαυτό τους για τη συμπεριφορά του δράστη, (ζ) μην δικαιολογούν τη συμπεριφορά του δράστη, (η) ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους ή την εταιρεία, ακόμα και μέσω άτυπου, ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, (θ) υποβάλουν γραπτή καταγγελία.

11. ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της εταιρείας ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτήν πιστεύει ότι έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση, βία ή κάθε μορφής παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας, οφείλει να ακολουθήσει τα βήματα της διαδικασίας υποβολής Εσωτερικής Αναφοράς για την καταγγελία του περιστατικού. Η εταιρεία έχει θεσμοθετήσει τον κατάλληλο μηχανισμό για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης, έγκαιρης, διεξοδικής, αμερόληπτης και αντικειμενικής έρευνας (Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών Ν. 4990/2022), προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο οι παραβατικές συμπεριφορές. Η εταιρεία αντιμετωπίζει με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα (και ιδίως τα ευαίσθητα δεδομένα πχ δεδομένα υγείας και σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ) που ενδεχομένως τύχουν επεξεργασίας κατά την αναφορά και διερεύνηση του περιστατικού. Τα πρόσωπα που υποβάλουν αναφορές θα ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της εξέτασης της αναφοράς τους, σύμφωνα με την Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η εταιρεία, σταθμίζοντας τα δικαιώματα του θύματος και τις τυχόν περαιτέρω συνέπειες από τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, θα επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της έρευνας στον καταγγέλλοντα ή και στο ευρύτερο εργασιακό πλαίσιο, εάν αυτό είναι νομικώς εφικτό, αναλογικό με την παραβατική συμπεριφορά και κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής ή αντίστοιχων συμπεριφορών. Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, η εταιρεία μπορεί να λάβει τα αναγκαία προσωρινά και εξασφαλιστικά μέτρα, ήτοι μπορεί, μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας ή να απαγορεύει τη μερική ή ολική πρόσβαση σε κτίρια ή/και εγκαταστάσεις.

Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, η εταιρεία θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πειθαρχικές κυρώσεις, (β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) προσωρινή παύση από την εργασία χωρίς αποδοχές για ένα διάστημα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή συνομολογεί και αναγνωρίζει ο παραβάτης, (δ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, (ε) δικαστικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη γενική νομοθεσία για την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας. Ο θιγόμενος έχει κάθε δικαίωμα, ανεξαρτήτως της πορείας της εσωτερικής αναφοράς, να επιλέξει τη ποινική και αστική δικαιοσύνη για την προστασία των εννόμων δικαιωμάτων του, αλλά και την υποβολή σχετικής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας ελεγκτικής διοικητικής αρχής.

12. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι σκόπιμα αβάσιμες κακόβουλες και καταχρηστικές, θα θεωρούνται απαράδεκτες ως προς το καταγγελλόμενο πρόσωπο και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. . Ο εργαζόμενος ή τρίτος που ασκεί τέτοια απαγορευμένη συμπεριφορά, θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του. Η παρούσα Πολιτική και οι διαδικασίες της επιδιώκουν να προστατέψουν τα πραγματικά θύματα παραβατικών συμπεριφορών και όχι να αποτελέσουν μέσο συκοφάντησης, προσβολής ή εκδίκησης αδίκως καταγγελθέντων προσώπων. Τα δικαιώματα των αδίκως θιγόμενων δεν θίγονται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιορίζονται από την παρούσα Πολιτική.    

13. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της εταιρείας, ο οποίος ορίζεται ως αρμόδιο πρόσωπο (πρόσωπο αναφοράς) για την ενημέρωση, την αναζήτηση της κατάλληλης συμβουλευτικής καθοδήγησης του προσωπικού, για τη διερεύνηση των περιστατικών καθώς και για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας (σε συνεργασία με τους αρμόδιους προϊσταμένους και το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού). Ο ΥΠΠΑ, στα πλαίσια των καθηκόντων του, δύναται να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.

14. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Πριν την υιοθέτηση της παρούσας, το σχέδιο κοινοποιήθηκε στα υπηρεσιακά emails των εργαζομένων και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων των χώρων εργασίας, προκειμένου να ληφθούν οι τυχόν παρατηρήσεις, απόψεις και σκέψεις των εργαζομένων, σχετικά με το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής (ιδίως σε τομείς ή εργασιακές συνθήκες που λόγω της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων τους, ενδεχομένως ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για επίδειξη τέτοιων συμπεριφορών), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων σε παραβατικές συμπεριφορές και τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της παρούσας, η εταιρεία θα διεξάγει νέα ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων, πριν την υιοθέτηση των τροποποιήσεων της.

15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος ή θιγόμενος από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την απασχόληση του (είτε τελεί σε ισχυρή εργασιακή σχέση είτε η σχέση εργασίας έχει λήξει), πέραν των αυτονόητων δικαιωμάτων του για Εσωτερική Αναφορά Ν. 4990/2022, Δικαστική Προστασία (ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων) και προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας (με υποβολή καταγγελίας και αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφορά), που ασκούνται κατ’ απόλυτη επιλογή του, δικαιούται να αναφερθεί και να αναζητήσει πληροφορίες στον Συνήγορο του Πολίτη (που δρα στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του), επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 213-13.06.600 και στο e-mail: [email protected], στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μέσω της γραμμής καταγγελιών 15512 και της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών με αριθμό 1555 που λειτουργεί 24/7 (και στο e-mail [email protected]) και της εφαρμογής ανώνυμων καταγγελιών στην ιστοσελίδα https://apps.sepenet.gr/portal/anonymous, στην Ελληνική Αστυνομία με κλήση ή sms στον αριθμό 100, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον αριθμό 197, καθώς επίσης στην υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, στις σελίδες https://isotita.gr και http://womensos.gr και τηλεφωνικώς στη γραμμή SOS 15900 (e-mail: [email protected]).

Η παρούσα Πολιτική, η οποία έχει συνταχθεί από το νομικό τμήμα της εταιρείας και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ, κοινοποιείται στους εργαζόμενους μέσω του υπηρεσιακού email τους, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των χώρων εργασίας της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε hard copy για κάθε εργαζόμενο (από τη γραμματεία ή τον προϊστάμενο του), καθώς και στον επίσημο ιστότοπο (στο footer) της εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) έχει οριστεί ο Δικηγόρος Αθηνών Στέφανος Ζ. Βαζάκας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να υποβάλετε την αναφορά σας με τους εξής τρόπους:

  1. Στο τηλέφωνο +30-694.51.69.489
  2. Με επιστολή, στη διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 64, Αιγάλεω, τκ 122-41, με την ένδειξη στον φάκελο «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ FREZYDERM»
  3. Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα του email      «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ FREZYDERM».
  4. Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.office.com/e/GSZT23fA6v

 

Αθήνα, Μάιος 2023