Διαγωνισμός Φαρμακείο ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΙΚΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΞΥΣΤΟ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

«FREZYDERM ΤΥΧΕΡΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ»

 1. Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, διοργανώνει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτή προωθητική ενέργεια σε συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α της ημεδαπής με την ονομασία «FREZYDERM ΤΥΧΕΡΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «η Ενέργεια») και με δώρα συγκεκριμένα προϊόντα της ή εκπτώσεις σε μελλοντικές αγορές. Εν προκειμένω, για τον μήνα Ιούνιο 2024 διοργανώνει την Ενέργεια στο κάτωθι φαρμακείο, η οποία θα λάβει χώρα με κουπόνια ξυστό, κατόπιν αγοράς οποιονδήποτε προϊόντων FREZYDERM, εξαιρουμένων ρητώς της αγοράς προϊόντων από τις σειρές FREZYLAC, ΤΡΑΧΑΧΑΝΑΚΗΣ & DIAMOND, των φαρμάκων και των προωθητικών πακέτων ήτοι στο φαρμακείο της Ξάνθης, με την επωνυμία ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην οδό ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «το Φαρμακείο»). Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει την Ενέργεια κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (οι οποίοι δεσμεύουν τους συμμετέχοντας, το φαρμακείο και τον διοργανωτή, όπως κατωτέρω) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην Ενέργεια μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια της θα αγοράσει κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας τουλάχιστον ένα προϊόν FREZYDERM, οποιασδήποτε κατηγορίας, σειράς και αξίας, εκτός των προϊόντων των ως άνω σειρών, από το ως άνω Φαρμακείο και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της εξασφάλισης ενός τουλάχιστον κουπονιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πέμπτο όρο. Επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου με περισσότερα του ενός Τυχερά Κουπόνια, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του, εφόσον αυτός έχει προβεί σε περισσότερες αγορές προϊόντων FREZYDERM (μία συμμετοχή ανά προϊόν, ακόμα και υπό την αυτή φορολογική απόδειξη). Ανήλικα πρόσωπα άνω των δέκα πέντε ετών μπορούν να συμμετέχουν και να κερδίσουν προϊόν μόνο εφόσον το τυχερό κουπόνι συμπληρώσει με πλήρη στοιχεία του και ο έχων την επιμέλεια τους (γονέας, επίτροπος).
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και του Φαρμακείου, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτούς επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην προωθητική ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή.
 4. Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15/06/2024, ώρα 00:00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη της προωθητικής ενέργειας»), έως και τις 31/07/2024, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη διανομής κουπονιών από το Φαρμακείο»). Ως τελική ημερομηνία εξαργύρωσης κουπονιών ορίζεται η 30/08/2024, ώρα 23:59:59, (περαιτέρω η «Λήξη της προωθητικής ενέργειας»). Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, δεν παρέχονται άλλα Τυχερά Κουπόνια και τα τυχόν αδιάθετα κουπόνια αποσύρονται και επιστρέφονται στην Εταιρία ανέπαφα προς καταστροφή.
 5. Τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια: Οι συμμετέχοντες μετά την αγορά ενός οποιουδήποτε προϊόντος FREZYDERM (εξαιρουμένων ρητώς της αγοράς προϊόντων από τις σειρές FREZYLAC, ΤΡΑΧΑΧΑΝΑΚΗΣ & DIAMOND, των φαρμάκων και των προωθητικών πακέτων) θα λαμβάνουν ένα Τυχερό Κουπόνι Ξυστό για κάθε προϊόν που αγοράζουν (ακόμα και εάν αυτά έχουν αγοραστεί στην ίδια συναλλαγή). Ο καταναλωτής θα ξύνει την ειδική επιφάνεια του εντύπου και θα μπορεί άμεσα να δει ποιο είναι το δώρο του (προϊόν). Η FREZYDERM σε κάθε φαρμακείο θα παραδίδει, κατά την κρίση της και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί και τους επιδιωκόμενους στόχους, έναν αριθμό Τυχερών Κουπονιών, για δε το συγκεκριμένο φαρμακείο θα δοθούν 82 κουπόνια (τα οποία κερδίζουν κάποιο δώρο) και εκ των οποίων συγκεκριμένος πάντα αριθμός ανά φαρμακείο κερδίζει προϊόντα και δη ως εξής: πέντε (5) κουπόνια κερδίζουν από ένα προϊόν Ενυδάτωσης (εκ των προϊόντων Moisturizing plus, moisturizing 24h, moisturizing rich και matte effect, της επιλογής του νικητή), πέντε (5) κουπόνια κερδίζουν από ένα προϊόν Αντιγήρανσης (εκ των προϊόντων Active block 25spf, Antiwrinkle day, Antiwrinkle night και Night force A+E, της επιλογής του νικητή), δύο (2) κουπόνια κερδίζουν από ένα προϊόν FREZYDERM της ελεύθερης επιλογής του νικητή (εξαιρουμένων ρητώς των προϊόντων από τις σειρές FREZYLAC, ΤΡΑΧΑΧΑΝΑΚΗΣ & DIAMOND, των φαρμάκων και των προωθητικών πακέτων) και είκοσι (20) κουπόνια κερδίζουν μια (1) πετσέτα Frezyderm. Τα λοιπά 50 Τυχερά Κουπόνια Δεν κερδίζουν κάποια έκπτωση ή Δώρο, με σήμανση «Δυστυχώς δεν κερδίσατε αυτή τη φορά. Συνεχίστε τις αγορές σας σε προϊόντα Frezyderm για να προσπαθήσετε πάλι». Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια πρέπει να συμπληρώσουν με πληρότητα τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση τους ως συμμετέχοντες (ονοματεπώνυμο, e-mail) καθώς και το προϊόν – Δώρο που επιθυμούν (εφόσον έχουν κερδίσει δώρο με δυνατότητα επιλογής) στην οπίσθια πλευρά του Κουπονιού. Με τη συμπλήρωση του κουπονιού εκ μέρους του καταναλωτή, αυτός αποδέχεται τους όρους της προωθητικής ενέργειας (αναρτημένοι και προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα www.frezyderm.gr ως κάτωθι ορίζεται) και παρέχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του για συλλογή των συγκεκριμένων στοιχειών που δίδει, με αποκλειστικό διαφημιστικό σκοπό, ήτοι την αποστολή εκ μέρους της FREZYDERM ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter), που αφορούν μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τα στοιχεία τηρούνται για αόριστο χρόνο, αφού αποσκοπούν στη διαρκή ενημέρωση του υποκειμένου, δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου. Το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα που τον αφορούν και δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους, με απλή δήλωση ανάκλησης της συναίνεσης και σχετικό αίτημα, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (εκ της δηλωθείσας στο έντυπο ηλεκτρονικής διεύθυνσης του), ώστε ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε την ανάκληση της συγκατάθεσης του και την επιθυμία του να μην λαμβάνει εφεξής ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα του Διοργανωτή, αντιστοίχως ο τελευταίος υποχρεούται σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του διαγωνιζόμενου κατά τις κείμενες διατάξεις και σε τερματισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας. Δικαιούται δε να ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ν.2472/97 και των ΚΑΝ. ΕΕ (για περισσότερες πληροφορίες: FREZYDERM ΑΒΕΕ, Μενάνδρου 75 Αθήνα,104-37, 210-5246900, [email protected]).Οι εργαζόμενοι του Φαρμακείου θα παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Μετά τη συμπλήρωση του Κουπονιού, οι συμμετέχοντες θα το παραδίδουν προς ημεροχρονολογία και σφράγιση στο ταμείο του Φαρμακείου (και προκειμένου να αναγραφεί το όνομα του προϊόντος που ο καταναλωτής έλαβε ως δώρο ή ζήτησε) και αφού σφραγιστεί, θα το παραδίδουν για να λάβουν άμεσα το δώρο τους ή την έκπτωση τους σε επόμενη αγορά που θα διενεργήσουν ή θα το διατηρούν στην κατοχή τους για να το εξαργυρώσουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως που φέρει το Κουπόνι. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιθυμεί ο καταναλωτής δεν είναι διαθέσιμο, το φαρμακείο θα φροντίζει για την παραγγελία του από την FREZYDERM και θα συνεννοείται το ίδιο με τον καταναλωτή για την παράδοση του.
 6. Δώρο προωθητικής ενέργειας: Το Δώρο της προωθητικής ενέργειας είναι ως ανωτέρω και υπό τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Το Δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα παραδοθεί από το Φαρμακείο κατά τα ανωτέρω, άμεσα ή κατόπιν παραγγελίας του από την FREZYDERM, και η έκπτωση θα χορηγηθεί από το συγκεκριμένο Φαρμακείο και εντός της προθεσμίας ισχύος του κουπονιού, σε οποιαδήποτε επόμενη αγορά προϊόντος FREZYDERM. Η FREZYDERM παρέχει στο Φαρμακείο μόνο τα προϊόντα που λαμβάνονται δωρεάν (ήτοι 12 τεμάχια), η έκπτωση είναι προσφορά του ίδιου του Φαρμακείου. Το Φαρμακείο θα παραδίδει κάθε Τυχερό Κουπόνι που κέρδισε προϊόν (όχι έκπτωση) και εξαργυρώθηκε, σφραγισμένο και συμπληρωμένο (με τα στοιχεία του νικητή, την ημερομηνία εξαργύρωσης και το δώρο που παρέλαβε) στον εκπρόσωπο της FREZYDERM μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, ώστε να λάβει δωρεάν τα προϊόντα που δόθηκαν ως δώρα στους νικητές. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή / κουπόνι, για το οποίο έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης, κακόβουλης ενέργειας ή απόπειρα εξαπάτησης.
 7. Ενημερωτικό υλικό / προβολή: Μετά το πέρας της προωθητικής ενέργειας ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters) για τα προϊόντα FREZYDERM, στους συμμετέχοντες, υπό τους ανωτέρω όρους, το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης και την αυτονόητη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) την προωθητική ενέργεια για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, και να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών που τυχόν κλήθηκαν να παραλάβουν δώρο με σχετική ανάρτηση στο ως άνω φαρμακείο, καθώς και φωτογραφίες και δηλώσεις αυτών, ιδίως κατά την παραλαβή του Δώρου. Δικαίωμα ανάρτησης αντίστοιχου υλικού και προβολής της προωθητικής ενέργειας και των νικητών (φωτογραφία και δηλώσεις τους) έχει και το φαρμακείο, είτε στην ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί (εμπορική ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είτε σε εμφανές σημείο στο κατάστημα του. Προς τούτο και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς, οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 8. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής της προωθητικής ενέργειας θα βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.frezyderm.gr καθ' όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πάροδο των προθεσμιών ανεύρεσης των νικητών ή των επιλαχόντων, μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού οι όροι θα μπορούν να αναζητηθούν μόνο από το αρχείο της FREZYDERM. Επίσης, αντίτυπο των όρων θα βρίσκεται σε πρώτη ζήτηση στο φαρμακείο και οποιοσδήποτε συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει γνώση τους επιτόπου.
 9. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ως άνω ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια της προωθητικής ενέργειας δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί για αόριστο χρόνο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προωθητικής ενέργειας καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και την επικοινωνία και διενέργεια μελλοντικών προωθητικών ενεργειών και αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού αποκλειστικά για προϊόντα FREZYDERM. Με τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης της προωθητικής ενέργειας και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας. Ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση (πλην τυχόν τρίτων επιχειρήσεων / συνεργατών της Frezyderm, κατόπιν σχετικής συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων, με όρους προστασίας τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των αναγκών προβολής της εταιρίας και ενημέρωσης του υποκειμένου, καθώς και προσώπων που ορίζει η νομοθεσία και για τους λόγους που προβλέπονται πχ αρμόδιες εισαγγελικές αρχές), τελούν πάντα υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου, ώστε το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα που τον αφορούν και δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους, με απλή δήλωση ανάκλησης της συναίνεσης και σχετικό αίτημα, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (εκ της δηλωθείσας στο έντυπο ηλεκτρονικής διεύθυνσης του), και ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε την ανάκληση της συγκατάθεσης του και την επιθυμία του να μην λαμβάνει εφεξής ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα του Διοργανωτή, αντιστοίχως ο τελευταίος υποχρεούται σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του διαγωνιζόμενου κατά τις κείμενες διατάξεις και σε τερματισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας. Επίσης δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ν. 2472/1997, 4624/2019 και των σχετικών Κανονισμών ΕΕ, τις δε εξ’ αυτών απορρέουσες υποχρεώσεις τηρεί απαρεγκλίτως η εταιρία. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων (πχ δικαιώματα πρόσβασης, αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαγραφής, διόρθωσης κλπ), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή (τηλέφωνο:210-5246900, email : [email protected]).
 10. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προωθητικής ενέργειας ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης νικητή), με δημοσίευση στον τύπο, στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 11. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2024