Στόχοι, Φιλοσοφία & Εταιρικές Αρχές

ΣΤΟΧΟΙ

- Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.
- Να επιδιώκει επιθετικές προοπτικές ανάπτυξης.
- Να είναι περισσότερο ανταγωνιστική σε ένα περιβάλλον διαρκώς απαιτητικό.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

- Να κάνει την διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, παρέχοντάς τους ποιοτικά  προϊόντα.
- Να διατηρεί την πολιτική του σεβασμού και της ειλικρίνειας στον καταναλωτή.
- Να αναπτύσσει ποιοτικά προϊόντα και να συνεισφέρει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Σεβασμός στον καταναλωτή και τις ανάγκες του, μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων, καινοτόμων προϊόντων και την παρακολούθηση των  διεθνών εξελίξεων στον τομέα της Κοσμητολογίας και της Διατροφής, με στόχο τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής του.  

- Παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, με αυστηρώς φαρμακευτικά κριτήρια, με χρήση των βέλτιστων μεθόδων και πρώτων υλών.

- Πλήρης εναρμόνιση με τα ιατρικά επιστημονικά και διαρκής ενημέρωση, με συνεργασίες και διάδραση με την πανεπιστημιακή και ιατρική κοινότητα, ώστε να επικαιροποιούμε, εκσυγχρονίζουμε και αυξάνουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας.  

- Σεβασμός και άριστη συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες κ.λπ.) και αξιοποίηση της πολύτιμης επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας τους από την καθημερινή επαφή τους με το κοινό. 

- Δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας, με σεβασμό στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες κάθε εργαζομένου, με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, ομαδικότητας, αναγνώρισης και αξιοκρατίας στις σχέσεις μας.

- Διαφάνεια στις σχέσεις μας με τους εργαζομένους και το δίκτυο συνεργατών μας αλλά και απαρέγκλιτη τήρηση θεμιτών μεθόδων εμπορικών πρακτικών.  

- Προσφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, με επιδίωξη την αριστεία στους τομείς δραστηριότητάς μας.