Διαγωνισμός Frezyderm Sensitive Red Skin στο Avenue 14-15/2/2020

Choose


Ο παρακάτω νικητής κληρώθηκε σε διαγωνισμό FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN που έτρεξε στο Avenue στις 14-15/2/2020

Κερδίζει 1 νεσεσέρ με προϊόν Ενυδάτωσης FREZYDERM

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΜΑΡΙΑΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Διαγωνισμός Frezyderm Sensitive Red Skin στο Avenue 14-15/2/2020»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, προκηρύσσει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτό διαγωνισμό σε συγκεκριμένο/α εμπορικό κέντρο της ημεδαπής με την ονομασία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN AVENUE 14-15/2/2020» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»), γενικού ή θεματικού χαρακτήρα (ήτοι για όλους τους κωδικούς της είτε για εποχιακούς) και με δώρα διάφορα προϊόντα της. Εν προκειμένω, για τον μήνα Φεβρουάριο προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό στο Avenue της Αθήνας στις 14-15/2/2020, με την ονομασία «Διαγωνισμός Frezyderm Sensitive Red Skin στο Avenue 14-15/2/2020» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα με Δελτία Συμμετοχής, κατόπιν της προωθητικής ενέργειας FREZYDERM Sensitive Red Skin στο Avenue 14-15/2/2020, σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία Mindtrap, Πεντέλης 70, Χαλάνδρι Αθήνα 15234, 2106840922 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διαφημιστική Εταιρεία»). Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι η συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής και η τοποθέτησή του εντός του κυτίου συλλογής. Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός τουλάχιστον δελτίου συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πέμπτο όρο. Επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου με περισσότερα του ενός Δελτία, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Ανήλικα πρόσωπα άνω των δέκα πέντε ετών μπορούν να συμμετέχουν μόνο εφόσον το Δελτίο Συμμετοχής συνυπογραφεί με πλήρη στοιχεία του και ο έχων την επιμέλεια τους (γονέας, επίτροπος).
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και της διαφημιστικής εταιρείας, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτούς επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτήν το Δώρο δικαιούνται οι επιλαχόντες νικητές.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14/2/2020, ώρα 13:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/2/2020, ώρα 20:00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν γίνονται δεκτά Δελτία Συμμετοχής και η τσάντα συλλογής θα σφραγιστεί και θα αποσυρθεί από το χώρο του εμπορικού.
 5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό - κλήρωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν με πληρότητα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, e-mail και ημερομηνία) στο ειδικό έντυπο / Δελτίο Συμμετοχής, το οποίο θα τους παραδώσει ο υπάλληλος της διαφημιστικής εταιρείας κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας FREZYDERM Sensitive Red Skin στο Avenue 14/15/2/2020. Προς τούτο, οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής εταιρείας θα παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου, οι συμμετέχοντες θα το παραδώσουν υπογεγραμμένο και θα το ρίψουν στο Κυτίο Συλλογής. Το Δελτίο Συμμετοχής για να θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για τη συμμετοχή του στην κλήρωση, πρέπει να φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία. Με τη λήξη του Διαγωνισμού η τσάντα συλλογής θα σφραγιστεί καταλλήλως, θα αποσυρθεί από το χώρο και θα φυλαχθεί. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28/2/2020 και περί ώρας 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μενάνδρου 75, Αθήνα από τον Διοργανωτή. Ειδικότερα, το κυτίο θα αποσφραγιστεί, το περιεχόμενο του θα καταμετρηθεί προσεκτικά και από αυτήν θα εξαχθεί δια χειρός (κλήρωση) δύο (2) ονόματα, το πρώτο θα είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ του Διαγωνισμού και το επόμενο όνομα είναι ο ΕΠΙΛΑΧΩΝ, τα οποία ονόματα και θα εκφωνηθούν δυνατά. Εάν κατά τη διαδικασία εξαχθεί άκυρο Δελτίο Συμμετοχής (ήτοι δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία), αυτό αποβάλλεται από τη διαδικασία, φυλάσσεται σε ιδιαίτερο φάκελο και κληρώνεται έτερο Δελτίο. Κατά τη διαδικασία μπορεί να παρίσταται ελεύθερα κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και εκπρόσωποι του Διοργανωτή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον άνω τόπο ή κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης του στην ιστοσελίδα "www.frezyderm.gr". Τα κληρωθέντα δελτία καθώς και τα δελτία των συμμετεχόντων θα φυλαχθούν για εύλογο χρονικό διάστημα από τον Διοργανωτή, τουλάχιστον διπλάσιο από την προθεσμία αναζήτησης των νικητών ή των επιλαχόντων.
 6. Ενημέρωση νικητή: Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει μέσω email και κατόπιν συνεννόησης μέσω τηλεφώνου τον νικητή του Διαγωνισμού, στο email όπου αναγράφεται στο Δελτίο Συμμετοχής τους και στη συνέχεια στον αριθμό κλήσης εντός δύο εβδομάδων από τη διενέργεια της κλήρωσης και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου του. Επίσης, το όνομά του θα αναρτηθεί το συντομότερο στην ως άνω ιστοσελίδα του Διοργανωτή, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι ο νικητής και να επικοινωνήσει με την FREZYDERM με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των δύο εβδομάδων για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της εσφαλμένης αναγραφής τηλεφώνου στο δελτίο) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή, αυτομάτως θα χάνει το δικαίωμά του στο Δώρο και θα ενημερωθεί ο επιλαχών. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών δεν ευρεθεί λόγω λανθασμένης αναγραφής των στοιχείων του εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, τότε χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο ανακαλείται. Τα ονόματα του νικητή και του επιλαχόντα, εφόσον αυτοί κληθούν να παραλάβουν το Δώρο, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή http://www.frezyderm.gr. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στο δελτίο συμμετοχής είναι αναληθή, ψευδή ή μη ακριβή.
 7. Δώρο Διαγωνισμού: Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα (1) τεμάχιο από το νεσεσέρ FREZYDERM που περιέχει προϊόν Ενυδάτωσης FREZYDERM καθώς και δείγματα FREZYDERM από τις σειρές Ενυδάτωσης - Αντιγήρανσης. Εξαιρούνται ρητώς τα κάθε είδους προωθητικά πακέτα καθώς και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. Το Δώρο είναι προσωπικό και o νικητής ή ο τυχόν επιλαχών δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα σταλεί από τον Διοργανωτή (μετά την επικοινωνία μαζί τους). Μοναδική υποχρέωση του Διοργανωτή είναι η εξασφάλιση του Δώρου στον νικητή.
 8. Ενημερωτικό υλικό / προβολή: Μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters), στους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) τον Διαγωνισμό για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, στιγμιότυπα, φιλμ, βίντεο ή φωτογραφίες από τη διαδικασία της κλήρωσης και να ανακοινώνει τα ονόματα του νικητή και του επιλαχόντα που τυχόν κλήθηκε να παραλάβει δώρο με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή http://www.frezyderm.gr, καθώς και φωτογραφίες και δηλώσεις αυτών, ιδίως κατά την παραλαβή του Δώρου. Προς τούτο οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 9. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή http://www.frezyderm.gr καθ' όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πάροδο των προθεσμιών ανεύρεσης του νικητή ή του επιλαχόντα.
 10. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του συμμετέχοντος που έχει δηλώσει στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (Τηλέφωνο:210 5246900).
 11. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας κλήρωσης), με δημοσίευση στον τύπο, στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 12. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020